SlideShow 1

Image: 
timelapse around Polaris (the Pole Star), picture taken at La Palma.